نمایه مقالات کنفرانس
1397/05/29

1- تمامی چکیده ها در مجموعه Proceedings به چاپ خواهند رسید و ISBN (در این هفته شماره اختصاصی کنفرانس صادر می شود) بین المللی برای این کتاب تخصیص خواهد شد، در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی نمایه خواهد شد.

 

باتوجه به محدودبت ظرفیت، الویت با پژوهشگرانی است که زودتر درخواست خود را ارسال کردند.

 

به زودی نمایه کنندگان دیگر اعلام خواهند شد.