شورای سیاست گذاری (به ترتیب حروف الفبا)

 

دکتر علی محمد احمدوند

رییس دانشگاه ایوانکی

دکترمریم اخوان خرازیان

استادیار مدیریت بازرگانی عضوگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

مهندس حسین اقبالی

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر نسرین اقبالی

دانشیار ریاضی آنالیز هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر عبداله برهانی فر

استاد تمام ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فریبا بهرامی

دانشیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه تبریز

 

دکتر روح اله تولایی

استادیار مدیریت تولید وعملیات هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر طیبه حجاری

(دبیر علمی کنفرانس)

دانشیار آنالیزعددی هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد فیروزکوه

دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی

دانشیار مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ایمان رئیسی وانانی

استادیار مدیریت فناوری اطلاعات هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکترمنصور زراءنژاد

استادتمام اقتصاد هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

دکتر بابک سهرابی

استادتمام مدیریت هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر صداقت شهمراد

استادتمام ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر سعید عباسبندی 

(ریاست افتخاری کنفرانس)

استاد تمام ریاضی محض هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر مصطفی علی بیگی

(رئیس کنفرانس)

رئیس موسسه بین المللی مهدپژوهش ره پویان حقیقت و مشاور دانشگاه بی هارات هند

دکتر نیما فرجیان

هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی

(دبیرکمیته محورهای ویژه)

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر سید هادی ناصری

دانشیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه مازندران

   
 

دکترعباس نرگسیان

استادیار مدیریت رفتارسازمانی هیات علمی دانشگاه تهران

 

 

فارسی