کمیته علمی گروه ریاضی (به ترتیب حروف الفبا)

 

دکترنعمت اباذری

استادیارریاضی محض هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکترنسرین اقبالی

دانشیار ریاضی آنالیزهیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 دکترعبداله برهانی فر

استاد تمام ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکترفریبا بهرامی

دانشیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر محمد حبیبی

استادیار ریاضی هیات علمی دانشگاه تفرش

دکتر منصور سراج

دانشیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی شکری

دانشیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه مراغه

دکتر صداقت شهمراد

استاد تمام ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر روح اله عباسی شورشجانی

استادیار گروه ریاضی و آمار هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهبهان

   

دکتر رباب علیخانی

استادیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه تبریز

دکترعلی فرج زاده

استادتمام آنالیزغیرخطی و بهینه سازی هیات علمی دانشگاه راضی کرمانشاه

دکتر اسماعیل فیضی

استادیار ریاضی هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر منصور قدیری هراتی

استادیار ریاضی هیات علمی دانشگاه یزد

دکترفرشید میرزایی

دانشیار ریاضیات کاربردی هیات علمی دانشگاه ملایر

 

 

 

کمیته علمی مدیریت (به ترتیب حروف الفبا)

 

مهندس مسعود احمدوند

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایوانکی

دکتر مریم اخوان خرازیان

استادیار مدیریت بازرگانی عضوگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرزین اربابی

استادیار عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

مهندس حسین اقبالی

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر مقصود امیری

استاد تمام هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مهندس رضا امین لو

دانشگاه ایوانکی

مهندس محمدامین باسوتی

مدیر برنامه ریزی پژوهشی دانشگاه ایوانکی

دکتر محمد تابن

استادیار مدیریت منابع انسانی هیات علمی دانشگاه ایلام

دکتر روح اله تولایی

استادیار مدیریت تولید وعملیات هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید عبدالرضا حسینی

دانشیار مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی

 دانشیار مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ایمان رئیسی وانانی

 استادیار مدیریت فناوری اطلاعات هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر منصور زراء نژاد

استاد تمام اقتصاد هیات علمی شهید چمران اهواز

دکتر بابک سهرابی

استاد تمام مدیریت هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سیدکمال صادقی

دانشیار علوم اقتصادی هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر زینب طولابی

استادیار مدیریت آموزشی هیات علمی دانشگاه ایلام

دکتر باقر عسگرنژاد

استادیار مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر نیما فرجیان 

عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر سید عباس کاظمی

دانشیار مهندسی صنایع هیات علمی دانشگاه ایوانکی

دکتر جیران محمدی

استادیار مدیریت رفتارسازمانی هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عباس نرگسیان

استادیار مدیریت رفتارسازمانی هیات علمی دانشگاه تهران

   

 

Dr. Mohammad Arif Kamal
(Associate Professor)
Architecture Section
Aligarh Muslim University
INDIA
 

 

فارسی