Undefined

 در راستای معرفی پژوهش گران و آثار برتر در حوزه ی مدیریت و سیستم های فازی  مسابقه ایده، کتاب و پایان نامه برتر در زمینه مدیریت و سیستم های فازی با اهدای تندیس و جایزه ی نقدی به نفرات برگزیده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی برگزار می شود.

توضیحات: 

برای شرکت در مسابقه کتاب برتر

http://icmfs.ir/fa/node/582

 

برای شرکت در مسابقه ایده و پایان نامه برتر

http://icmfs.ir/fa/node/577