نوع اسپانسر: 
Sponsors
About Sponsor: 

صفحه نمایه کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) :

http://conf.isc.gov.ir/icmfs