برنامه های روز برگزاری کنفرانس
1397/12/08

بدینوسیله برنامه های روز برگزاری کنفرانس و نشست های تخصصی و زمانبندی دقیق در پیوست ذیل اطلاع داده می شود.

دانلود برنامه کنفرانس

لیست مقالات شفاهی