کمیته برگزاری

کمیته برگزاری

 

دکتر علی محمد احمدوند 

رییس دانشگاه ایوان‌کی و رییس شورای سیاست گذاری

دکتر طیبه حجاری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر علمی کنفرانس

دکتر مصطفی علی بیگی

رییس موسسه مهد پژوهش  و رییس کنفرانس

 

دکتر نیما فرجیان

دبیرشورای سیاست گذاری و معاونت پژوهشی دانشگاه ایوان‌کی

دکتر عبداله برهانی فر

استاد تمام گروه ریاضیات و کاربردها دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس الهه عبدوس

دبیر اجرایی کنفرانس

Dr. S. Praveen Kumar 

Director MBA,
Bharath University, India

 Dr. R. Gokulchander

Director Placement,
Bharath University, India 

دکتر مریم اخوان خرازیان

استادیار دانشگاه شهید بهشتی و  مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی و چشم انداز مدیریت بازرگانی 

   

دکتر سجاد نوریان 

استادیار دانشگاه قم

مهندس رامین آذری

مهندس محمدامین باسوتی

مدیر پژوهش دانشگاه ایوان‌کی

 

مهندس حسین اقبالی

مدیر آموزش دانشگاه ایوان‌کی

 دکتر منوچهر منطقی

ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و مرکز ملی فضائی ایران

دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

نایب رییس انجمن تعالی کسب و کار ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

   

دکتر پیمان اخوان

انجمن علمی مدیریت دانش ایران

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر