کمیته علمی و هیات داوران

کمیته علمی و هیات داوران

 

   

دکتر منوچهر منطقی

ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و مرکز ملی فضائی ایران 

دکتر پیمان اخوان

انجمن علمی مدیریت دانش ایران و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

   

دکتر حسین علی امینی خواه

استاديار گروه حسابداري، اقتصادي و مديريت، دانشگاه پيام نور

دکتر احمد ایزدی یزدان آبادی 

هیات علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایوان‌کی

   

دکتر عبداله برهانی فر

استاد تمام گروه ریاضیات و کاربردها دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر سید عبدالرضا حسینی 

هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایوان‌کی

   

دکتر حسن جهانشاهی

استادیار گروه صنایع دانشگاه ایوان‌کی

دکتر جواد شکری

استادیارو هیات علمی دانشگاه ارومیه

   
 دکتر ارسلان رحمانی

استادیار و هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر محمد ربیعی

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه ایوان‌کی

   

دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

نایب رییس انجمن تعالی کسب و کار ایران وعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر نیما فرجیان

دبیرشورای سیاست گذاری و معاونت پژوهشی دانشگاه ایوان‌کی

   

دکتر سید عباس کاظمی

هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایوان‌کی

دکتر محمد رضا کریمی

دکتراي تخصصی مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

   

دکتر مجید عالی

دکتری تخصصی مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه تهران

دکتر توتان عربشاهی

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد زنجان 
   
دکتر منوچهر منطقی

ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و مرکز ملی فضائی ایران