سخنرانان کلیدی

 

 

Dr. S. Praveen Kumar 

Director MBA,
Bharath University, India

دکتر سعید علیخانی

استاد تمام، دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه یزد، ايران 

 Dr. R. Gokulchander

Director Placement,

Bharath University, India 

دکتر حسین اقبالی

هیات علمی و مدیر آموزش

دانشگاه ایوان کی 

 
 دکتر عزیزاله معماریانی

استاد تمام گروه ریاضیات مالی

دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی