اطلاعات تماس

 

آدرس دبیرخانه:

دانشگاه ایوان کی

  mprh.institute@gmail.com           

تلفن: 02188842090