سومین کنفرانس بین المللی مدیریت آینده نگر و تحلیل کسب و کار